DIALOG W TWORZENIU PRZESTRZENI UPAMIĘTNIENIA. Uczestnicy - Wyzwania - Uwarunkowania. 

W pierwszej części naszego spotkania przedstawiciele trzech fundacji: Formy Wspólne z Warszawy, Urban Memory z Wrocławia i Brama Cukermana z Będzina, opowiedzieli o kulisach pracy z miejscami trudnej pamięci na przykładzie obozu zagłady w Sobiborze, cmentarza żydowskiego przy ul. Gwarnej we Wrocławiu i Domu Bojowników na terenie byłego getta w Będzinie. Podzieliliśmy się naszą wiedzą na temat roli szerokich konsultacji jakie powinny poprzedzić powstanie projektu upamiętnienia. Po krótkiej przerwie zaprosiliśmy wszystkich uczestników i uczestniczki do otwartej dyskusji o roli dialogu w procesie projektowym, o współpracy i negocjacjach dotyczących wrażliwych miejsc i tematów mających rezonans społeczny. Zastanowiliśmy się, gdzie inwestorzy i projektanci najczęściej popełniają błędy i jak ich uniknąć, żeby miejsca te nie
dzieliły, ale budowały wspólnotę.  Wydarzenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim twórców i twórczyń, projektantów i projektantek, przedstawicielek i przedstawicieli administracji publicznej i organizacji społecznych którzy/które mają lub chcieliby mieć wpływ na współtworzenie miejsc pamięci.

Było to  wydarzenie, organizowane przez fundacje Formy Wspólne w ramach projektu MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane, FestivALT, Fundacją Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, Fundacją Urban Memory, JCC Warszawa, CEJI a contribution to an inclusive Europe, oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

DIALOGUE IN CREATING A SPACE OF COMMEMORATION. Participants - Challenges - Conditions.

In the first part of our meeting, representatives of three foundations: Formy Wspólne from Warsaw, Urban Memory from Wrocław and Brama Cukermana from Będzin, talked about the behind-the-scenes of working with places of difficult memory, using the example of the Sobibór extermination camp and the Jewish cemetery at ul. Gwarna in Wrocław and the Fighters' House in the former ghetto in Będzin. We shared our knowledge about the role of broad consultations that should precede the creation of a commemoration project. After a short break, we invited all participants to an open discussion about the role of dialogue in the design process, cooperation and negotiations regarding sensitive places and topics with social resonance. We considered where investors and designers most often make mistakes and how to avoid them so that these places do not divide, but build a community. The event was addressed to all interested parties, but primarily creators, designers, representatives of public administration and social organizations who have or would like to have an influence on the co-creation of memorial sites.

This was the event organized by the Common Forms foundations within the framework of the MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice project, which we are carrying out jointly with the Zapomniane Foundation, FestivALT, the Foundation for the Documentation of Jewish Cemeteries, the Urban Memory Foundation, JCC Warsaw, CEJI a contribution to an inclusive Europe, and the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
thanks to the support of the European Union under the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) program.