DIALOGI W SOBIBORZE. Dyskusja i oprowadzanie autorskie po Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze.

W dniu 15 czerwca odbył się wyjazd do Miejsca Pamięci w Sobiborze. W programie zwiedzanie Muzeum i Miejsca Pamięci wraz z komentarzem autorów oraz dyskusja na temat realizacji i założeń projektowych obiektu. Porozmawialiśmy również o tym, jak prowadzić proces projektowy by była w nim przestrzeń na dialog i budowanie zaufania. Wydarzenie zajęło cały dzień, rozpoczęło się o 8:45 na parkingu przy Stadionie Narodowym, następnie nastąpił przejazd autokarem do Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze (w okolicach Włodawy), zwiedzanie, dyskusja, a w przerwie lekki posiłek. W drodze powrotnej odbyły się rozmowy i dyskusje podsumowujące pobyt w Miejscu Pamięci, wymiana odczuć, interpretacji. Powrót miał miejsce w okolicy godziny 21.

Było to  wydarzenie, organizowane przez fundacje Formy Wspólne w ramach projektu MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane, FestivALT, Fundacją Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, Fundacją Urban Memory, JCC Warszawa, CEJI a contribution to an inclusive Europe, oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

DIALOGUES IN SOBIBOR. Discussion and guided tour of the Museum and Memorial Site in Sobibór.

On June 15, there was a trip to the Memorial Site in Sobibór. The program includes a visit to the Museum and Memorial Site with comments from the authors and a discussion on the implementation and design assumptions of the facility. We also talked about how to conduct the design process so that there is space for dialogue and building trust. The event took the whole day, started at 8:45 in the parking lot at the National Stadium, followed by a bus ride to the Museum and Memorial Site in Sobibór (near Włodawa), sightseeing, discussion, and a light meal during the break. On the way back, there were talks and discussions summarizing the stay at the Memorial, an exchange of feelings and interpretations. The return took place around 9 p.m.

This was the event organized by the Common Forms foundations within the framework of the MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice project, which we are carrying out jointly with the Zapomniane Foundation, FestivALT, the Foundation for the Documentation of Jewish Cemeteries, the Urban Memory Foundation, JCC Warsaw, CEJI a contribution to an inclusive Europe, and the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
thanks to the support of the European Union under the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) program.