O FUNDACJI FORMY WSPÓLNE

Misja

Działamy na rzecz profesjonalizacji procesu tworzenia kultury pamięci, a w szczególności jej materialnych przejawów. Wspieramy tworzenie krajobrazu pamięci zbiorowej, który uwzględnia wszystkie grupy społeczne, jest inkluzywny i symbolicznie uniwersalny. Zależy nam również na poszanowaniu zarówno kontekstu kulturowego, jak i przyrodniczego, a także przywracaniu pamięci o zapomnianych i wymazanych miejsc związanych z traumą i cierpieniem.

Nasz cel realizujemy poprzez projektowanie, konsultowanie i negocjowanie projektów, prowadzenie badań architektonicznych, badanie i upowszechnianie wiedzy i współczesnej refleksji teoretycznej z zakresu studiów nad pamięcią i dziedzictwem.Wizja

Wierzymy, że spójne wytyczne dla tworzenia materialnych obiektów związanych z pamięcią i miejscami traumy zbiorowej przekładają się na jakość i inkluzywność otaczającego nas krajobrazu pamięci, a w konsekwencji - także na świadomość historyczną i pamięć zbiorową całego społeczeństwa.Kim jesteśmy?

Jesteśmy kolektywem architektów, artystów, prawników i historyków skupionych wokół zagadnień pamięci i kultury. W procesie twórczym staramy się opierać o wiedzę, wytyczne wspólnot religijnych i najnowsze trendy w muzealnictwie i badaniach nad pamięcią zbiorową.

Mamy doświadczenie w realizowaniu projektów upamiętnień w szczególnie wrażliwych miejscach jak np. były Obóz Zagłady w Sobiborze czy obóz pracy przymusowej w Adampolu.

Nasz potencjał budujemy na łączeniu doświadczenia praktycznego z głębokim teoretycznym problematyzowaniem tematu pamięci zbiorowej.Cele statutowe Fundacji Formy Wspólne:

-    odnajdywanie i badanie potencjalnych miejsc związanych z traumą zbiorową 

-    tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu projektowania dla miejsc związanych z pamięcią zbiorową,

-    projektowanie upamiętnień i znaczników w miejscach traumy, prowadzenie negocjacji z przedstawicielami wszystkich stron zaangażowanych w proces,

-   facylitowanie procesów projektowych dążących do wypracowania wspólnej symboliki, formy, lokalizacji upamiętnień,

-    konsultowanie koncepcji muzeów, pomników i upamietnienień pod kątem realizacji,

-   upowszechnianie wiedzy o odnajdowanych miejscach i możliwych sposobach ich upamiętnienia,

-   edukowanie stron zaangażowanych w tworzenie upamiętnień

-   tworzenie sieci powiązań wśród instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia pamięci (od teoretyków – akademicy, kuratorzy do urzędników – samorządy, ministerstwa, III sektor)


Założyciele fundacji i członkowie zarządu:
Tomasz Kapliński, Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski, Marcin Urbanek

Dane fundacji

adres korespondencyjny: 

Ul. Kazimierzowska 52/8
02-546 Warszawa


KRS: 0000918734

NIP: 5213937986

REGON: 389821534

Bank Santander 
95109025900000000148674649


formywspolne@gmail.com