Spacer po żydowskim cmentarzu na Bródnie i prezentacja projektu jego renowacji, 23 kwietnia 2023, Warszawa

23 kwietnia 2023 roku, zorganizowaliśmy spacer po cmentarzu na Bródnie – najstarszej żydowskiej nekropolii w Warszawie, oraz zaprezentowaliśmy projekt koncepcyjny jego renowacji, a dokładnie ekspozycji ok 40 000 macew, które obecnie niszczeją na zwałowiskach w centralnej części cmentarza. Na spacerze uczestnicy usłyszeli nie tylko o niezwykłej i tragicznej historii tego miejsca, ale przede wszystkim zapoznali się z jego stanem faktycznym, dzięki czemu mogli lepiej zrozumieć założenia projektu i różne ograniczenia, związane również z zasadami żydowskiego prawa (halachy) dotyczącego miejsc pochówku. Prezentacja i dyskusja miały miejsce w Muzeum Warszawskiej Pragi – partnera tego wydarzenia (https://muzeumpragi.pl/ ).

W wydarzeniu oprócz mieszkańców wzięli udział aktywiści z fundacji Forum Dialogu, badaczki wydziału antropologii i kulturoznawstwa, inżynierowie (z którymi dyskutowaliśmy o realności proponowanych rozwiązań), architekci, oraz przedstawiciele gminy żydowskiej z Warszawy i Szwecji.

Było to pierwsze wydarzenie, organizowane przez fundacje Formy Wspólne w ramach projektu MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane, FestivALT, Fundacją Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, Fundacją Urban Memory, JCC Warszawa, CEJI a contribution to an inclusive Europe, oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

A walk through the Jewish cemetery in Bródno and presentation of the project for its renovation, April 23 2023, Warsaw

On April 23, 2023, we organized a walk through the Bródno Jewish Cemetery - the oldest Jewish necropolis in Warsaw, and presented the conceptual project for its renovation, specifically the exposition of the approximately 40,000 matzevot that are currently deteriorating on heaps in the central part of the cemetery. During the walk, the participants heard not only about the remarkable and tragic history of the site, but above all became acquainted with its actual condition, which enabled them to better understand the project's assumptions and various restrictions, also related to the principles of Jewish law (halacha) regarding burial sites. The presentation and discussion took place at the Museum of Warsaw's Praga - a partner in this event (https://muzeumpragi.pl/ ).

In addition to local residents, the event was attended by activists from the Dialogue Forum Foundation, researchers from the department of anthropology and cultural studies, engineers (with whom we discussed the feasibility of the proposed solutions), architects, and representatives of the Jewish community of Warsaw and Sweden.

This was the first event organized by the Common Forms foundations within the framework of the MultiMemo: Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice project, which we are carrying out jointly with the Zapomniane Foundation, FestivALT, the Foundation for the Documentation of Jewish Cemeteries, the Urban Memory Foundation, JCC Warsaw, CEJI a contribution to an inclusive Europe, and the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
thanks to the support of the European Union under the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) program.